KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

Gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldururken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin; TC. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına ve mahremiyetine son derece önem vermekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup; Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, aktarılması, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile KVKK kapsamındaki haklarınızı içermektedir. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla açıklanan bu metni lütfen dikkatlice okuyunuz.

 VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak sitemiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMAKTADIR VE VERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ NEDİR?

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu bilgiler, örneğin, sizin veya şirketinizi temsilen yetkililerin veya çalışanların adı, soyadı, kimlik numarası, kimlik, ehliyet veya pasaportta yer alan diğer bilgiler gibi kimlik bilgileriniz, adresiniz, e-posta adresiniz, sabit telefonunuz, mobil telefonunuz gibi bize açıkladığınız iletişim bilgileriniz, ödemeler için verdiğiniz banka bilgileriniz fatura bilgileriniz ve diğer mali bilgileriniz olabilir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, ofisleri, topluluk şirketleri ile yapılan sözleşmelerle, şirketimizin düzenlediği ya da organize ettiği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimizin yasal yükümlüklerini yerine getirebilmesi, sözleşmelerin ifası, şirketimiz ve topluluk şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak ve özel günlerde kutlama paylaşımı, bülten, anket, tanıtım, pazarlama yapmak ve ayrıca şikayetlerinizin takibi amaçlarıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

6698 sayılı KVKK 8. maddesi ve ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle talep edilmesi veya gerekmesi halinde, yasal yükümlüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer bir kısım kişisel veriyi; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış̧ Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi, kamu tüzel kişileri ile paylaşırız. Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış̧ idari bir merciinin talebi ile kişisel verileriniz taleple yetkilendirilmiş̧ kişi veya kurum ile paylaşılır.

Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar, mali danışmanlar ile, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verileri paylaşırız.

Kişisel verilerinizi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalarla, fuar, kongre organizasyon düzenliyorsak organizasyon-konaklama firmalarına aktarabiliriz.

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, varsa bayilerimiz, şubelerimiz, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, iştiraklerimiz, üretici firma ve iş bağlantıları ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya şirketimizin meşru menfaatleri nedeniyle sınırlı olarak paylaşılır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YURT DIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?

6698 sayılı KVKK 9. maddesine göre kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin; hizmetin yurt dışındaki bir iş ortağı veya iş bağlantısı desteğiyle ifa edilecek olması durumunda sözleşmenin ifa edilebilmesi için kişisel verilerinizi; ilgili ülkede yeterli korumanın bulunması halinde Kurul’un iznine tabi olmaksızın, söz konusu korumanın bulunmaması durumunda ise Kurul’un izniyle ve ilgili ilişkinin gerektirdiği amaçlarla sınırlı olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.

Buna ek olarak yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirilecek; fuar, sempozyum, toplantı planlanması halinde söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için yetkili distribitörü olduğumuz yurtdışında mukim şirket yetkililerinin bilgilerinin yurtiçindeki şirketlere veya bu tür organizasyonlara katılacak müşteri, tedarikçi, iş ortağı şirket yetkililerine ait kimlik ve iletişim bilgilerinin yurtdışına aktarılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda mevzuata uygun olarak veri sahibi kişilerin açık rızası ve KVK’nı 8. ve 9. maddesindeki koşullar aranacaktır. Söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi, şirketimizin daha etkin bir şekilde çalışma gayesi, doğrudan tarafınızca paylaşılması ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile uygun olarak edinilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 1. HAKLARIN KULLANIMI, BAŞVURU VE İLETİŞİM İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILMALIDIR?

İlgili Kişi sıfatıyla, Kanunun 11.maddesi kapsamındaki kişisel verileri ile ilgili talebini “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” göre, https://rainverceus.com/bize-ulasin/ Sayfasında bulunan şirket adresimize,

 • VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU şahsen kimliğini tevsik eden belge ile elden teslim etmek suretiyle,
 • Noter kanalı ile göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış olarak iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda;

İsim, Soy isim, Başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Bildirime esas elektronik posta adresi (mevcut ise), Telefon numarası, Faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

2. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Alıcı’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

ALICI, bu ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3. SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) size gelecek e-postada belirtildiği gibidir.

4. ÖDEME VE TESLİMAT

Sitemizde aşağıdaki şekillerde sipariş verebilirsiniz:
1. Kredi Kartı ile Ödeme: Bütün kredi kartları sitemizde geçerlidir.
2. Havale/EFT/Fast ile ödeme: Havale ile ödeme yaptığınızda lütfen açıklama kısmına sipariş onayından sonra oluşacak olan sipariş/fatura numaranızı ekleyiniz.
Siparişleriniz onaylandıktan sonra 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecektir. (resmi tatiller ve hafta sonları hariç) Hafta sonu verilen siparişler Pazartesi günü işleme alınacaktır. Kargo şirketi satın aldığınız ürünü belirttiğiniz adrese teslim eder. Belirtilen adreste bulunmamanız durumunda, kargonuzu en yakın şubeden alabileceğinizi bildiren bir not bırakılır. Üç gün içerisinde şubeye gidip paketinizi teslim almamanız durumunda ise paketiniz bize iade edilir. Teslim aldığınız ürünü kontrol etmenizi önemle rica ederiz. Eğer ürününüz zarar görmüş ise, ürününüzü teslim almadan TUTANAK tutturarak kargo yetkilisine iade etmenizi önemle rica ederiz. Tutanak olmaması durumunda ürün hasarından dolayı firmamız kargo şirketinden hasar tazmini yapamayacağından sizlere bu bedel iadesi yapılamamaktadır.

Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslim Şekli:

5. CAYMA HAKKI
Satıcı, tüketicinin hiçbir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart bedeli ödemeksizin teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.
İade işlemlerinin yapılabilmesi için İade etmek istediğiniz ürünü göndermeden önce, ‘’Ürün İade Talebi” mesaj konusu altında ve sipariş numarası ile birlikte sitemizin İletişim bölümünde yer alan e-posta adresine mesaj gönderilmesi gerekmektedir. Telefon, faks ve e-mail gibi geçerli olmayan ve ispatı tartışmalara neden olan yollarla yapılan bildirimler yapılmamış sayılır. İade talebinize istinaden firmamız, iade talebinizin tarafımıza ulaştığına ilişkin size bir teyit bilgisi gönderecektir.

6. CAYMA HAKKININ KULLANIMINA VE ÜRÜNÜN İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. Faturasız ve orijinal ambalajı bozulmuş ürünler için iade işlemi yapılamaz.
6.2. Orijinal ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, kullanılmış, bozulmuş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan, tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
6.3. İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte sizdeki tüm kopyaları ile faturanın aslı ve iade takip numaranızı göndermeniz ve iade formunu doldurmanız gerekmektedir. Müşteri, ürünü göndermeden önce, İade Formu´nu doldurarak İade Başvurusu´nda bulunmalı ve başvurusu onaylanmadan ürünü göndermemelidir. Bu şekilde gönderilen ürünler, firmamızca kabul edilmeyip, geri iade edilecektir. İade talebinize istinaden firmamız, iade talebinizin tarafımıza ulaştığına ilişkin size bir teyit bilgisi gönderecektir.
6.4. İade etmek istediğiniz ürünler için kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır ücretsiz gönderiden faydalanabilmek için, paketinizi Aras Kargo ile Satıcı´nın yukarıda belirtilen adresine ulaştırmalısınız. Diğer kargo şirketleriyle gönderilen iadelerde kargo ücreti alıcıya aittir.
6.5. Kozmetik ürünlerinin iadesi, ürünlerin iade şartlarına uygun olarak alıcı tarafından muhafazası halinde mümkündür.
6.6. Gelen ürün öncelikle personelimiz tarafından incelenir. Yukarıdaki şartlara uygun ise iade işlemi başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan 14 gün içerisinde ürün ücreti banka kartı ya da kredi kartınıza iade edilir. Bu süre cayma bildiriminin bize ulaşması ile başlar. İadenin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir.
6.7. Müşteri, ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.
6.8. Sadece bu web sitesi üzerinden alınan ürünlerin iadelerinin gerçekleştirilebildiği ve değişimlerinin yapılabildiği unutulmamalıdır.

7. DİĞER HÜKÜMLER

8.1.Şikayet ve itiraz konusunda başvurular Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin / Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya yetkili tüketici mahkemesine yapılabilecektir.
8.2.Tarafların, bu sözleşmenin imzalandığı sırada belirttikleri adreslerin değişmesi halinde yeni tebligat adreslerini adres değişikliğine ilişkin olduğunu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak derhal bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılmış tebligatların yasal mevzuat uyarınca geçerli olduğu kabul edilmiş sayılacaktır.
8.3. SATICI tarafından yapılan işbu sözleşmeye konu ürünün satışı, nihai tüketiciye yöneliktir. Satıcı; ALICI’nın ürünü yeniden satış amacı ile satın aldığından şüphe duyar ya da işbu hususa ilişkin emareler tespit ederse, bu durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshedebilir.
8.4. İşbu sözleşmeye ilişkin damga vergisi SATICI tarafından ödenecektir
8.5. İşbu sözleşmede verilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

8. İADE ŞARTLARI

Bu Web sitemizden satın almış olduğunuz ürün/ürünler için siparişinizi teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içerisinde “HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN VE CEZAİ ŞART ÖDEMEDEN” cayma hakkınızı kullanarak iade edebilirsiniz.
• İade etmek istediğiniz ürünleriniz için ürünün tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş, hasar görmemiş, kullanılmamış olması, hediyeli ürün ise hediyesi ile ve varsa tüm aksesuarları ile birlikte gönderilmesi ve ürünün kutu, poşet, etiket ve ambalajının kayıp veya deforme olmamış olması gerekmektedir. Tüketici Hakları İptal ve İade Koşulları 22. Maddesi gereğince; “ Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
• İade etmek için iletişim formunu doldurarak siparişinizi teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içerisinde orijinal ambalajında ve faturası ile birlikte aşağıda belirttiğimiz adrese geri göndermeniz gerekmektedir.
• Gönderi sırasında hasar görmemeleri için ürünleri dikkatlice paketleyiniz.
• İade kargonuz bize ulaştıktan ve ürünün iade koşullarına uygunluğu kontrol edildikten sonra 48 saat içerisinde iade işleminiz gerçekleştirilecektir.
• İade onaylandığında, yasal süre olan 14 gün içerisinde ürün ücreti kredi kartınıza iade edilir. Bu süre cayma bildiriminin tarafımıza ulaşmasıyla başlar ve İadenin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir. Bu nedenle bedel iadesinin süresinde yapılmasına rağmen bankadan kaynaklı gecikmelerden web sitemiz ve firmamız sorumlu değildir.
• Havale ile yapılan ödemelerde, iade onayı almak istediğinize dair gönderdiğiniz e-mail’de ürün bedelinin iade yapılacağı banka bilgilerini mutlaka belirtiniz.
• Siparişinizin kargoya verilmiş olması durumunda da sipariş iptalini gerçekleştiremeyeceğimizi belirtmek isteriz.

İade adresi;

Satıcı Ünvanı: RainVerceus.com – Hakan Emre ŞAHİN

İade Adresi: Yunus Emre Mah. 8 Nolu Sok. No:4 İç Kapı No:02 MUSTAFAKEMALPAŞA/BURSA

10. YETKİ ŞARTI
İşbu Form’un uygulanmasından doğacak ihtilaflarda MUSTAFAKEMALPAŞA Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri ile Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemeleri yetkilidir.

11. DİĞER HÜKÜMLER
İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Tüketici, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni imzalamakla işbu Ön Bilgilendirme Formu şartlarını kabul ettiğini kabul taahhüt ve beyan eder.